ກ່ຽວກັບກຕຟ

ພາກທີ I

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 : ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດຂອງ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແມ່ນຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະ ກິດ ດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ .

” ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ “ ມີຊື່ຕົວຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ກຕຟ“ ແລະ ເປັນພາສາສາກົນ “ ELECTRICAL CONSTRUCTION AND INSTALLATION, STATE ENTERPRISE “ ແລະ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາສາກົນວ່າ “ ECI “

ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ ມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ ຖະຫນົນ ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: (856-21) 562540 47, ໂທລະສານ : (856-21) 562539

ມາດຕາ 3 : ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໍໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

3.1 ດຳເນີນການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ລວມທັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ການຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ໃນຮູບການຂາຍຍົກໃຫ້ລະບົບຂອງ ຟຟລ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ບ່ອນທີບໍ່ທັນມີລະບົບຂອງ ຟຟລ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພຶ່ອປະກອບສວ່ນສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

3.2 ດຳເນີນການຊື້ຂາຍ ແລກປຽ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າກັບທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະກັບຕ່າງປະເທດ ເພຶ່ອປະກອບສ່ວນເພີ້ມອັດຕາການສະຫນອງໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ເຂດ ຫ່າງໄກອກຫລີກ, ບ່ອນບໍ່ທັນມີລະບົບຟຟລ ແລະສ້າງລາຍຮັບການເຮັດຂາອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

3.3 ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ບົນພື້ນຖານກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ ຫລືຮ່ທຶນກັບນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງລັດຖະບານຕາມການມອບໝາຍ

3.4 ດຳເນີນການບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານ.

3.5 ດຳເນີນການບໍລິການ ບຳລຸງຮັກສາ , ສ້ອມແປງ ລະບົບໄຟຟ້າຕາມສັນຍາຜູກພັນ

3.6 ສະສົມແລະຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ ເພຶ່ອພັດທະນາໄຟຟ້າ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

3.7 ບຳລຸງແລະກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພະນັກງານວິຊາການເພື່ອຕອສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ໃນປະຈຸບັນ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ .

3.8 ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດກຸ້ມຕົນເອງ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ .

3.9 ເຂົ້າຮ່ວມຖືຫຸ້ນໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະແໜງ ໄຟຟ້າຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ.

3.10 ດຳເນີນທຸລະກິດ (ຜະລິດ-ປະກອບ-ຈຳໜ່າຍ ) ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ ຫຼື ຮວ່ມທຶນກັບນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພຶ່ສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຂະແຫນງການ.

ມາດຕາ4 : ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ , ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຖານະກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງການເງິນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາງໜ້າລັດຖະບານ.

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ທີ່ຖືກແຕ່ງ ຕັ້ງໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: